Sla over en ga naar de content

Te verwittigen instanties

Cispa Subpages Header Sfeer 09B

Te verwittigen instanties

Ieder van ons voelt zich ontredderd bij het verlies van een dierbaar familielid. Overmand door leed en onzekerheid dienen de nabestaanden tal van administratieve verplichtingen na te komen. Cispa uitvaartzorg kan u hierbij adviseren en ondersteunen. Hierna vindt u alvast nuttige informatie.

Welke administratieve stappen moet u ondernemen?

Vanaf 31-08-2009 worden bankrekeningen na een overlijden niet langer geblokkeerd.

De achterblijvende partner kan van alle rekeningen samen maximaal 5.000 euro afhalen vanaf de datum van overlijden t.e.m. de ontvangst van een attest van erfopvolging. Dit attest dient te worden aangevraagd bij het kantoor van Rechstzekerheid, samen met een overlijdensuittreksel.

Een attest van erfopvolging opgesteld door het kantoor van Rechtszekerheid of een akte van erfopvolging opgesteld door een notaris, vermeldt duidelijk wie er aanspraak maakt op de tegoeden van de overledene.

Indien er een testament of huwelijkscontract is kan het attest van erfopvolging enkel afgeleverd worden via een notaris. 

Via de FOD Financiën kunt u een attest van erfopvolging aanvragen.

Overlevingspensioen
Voorwaarden: u dient minstens 45 jaar te zijn.
Uitzonderingen:
 • U hebt een kind ten laste;
 • U bent blijvend arbeidsongeschikt, voor tenminste 66% invalide;
 • U bent 1 jaar gehuwd op het ogenblik van het overlijden.

Aangifte nalatenschap binnen de 4 maanden na overlijden

De aangifte dient te gebeuren bij het Registratiekantoor van de laatste woonplaats van de overledene. Vanaf 01/01/2007 verdwijnen de successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende echtgeno(o)t(e) of voor hij/zij die met de overledene samenwoonde. De langstlevende echtgeno(o)t(e) dient in Vlaanderen niet langer successierechten te betalen op het eigen deel in de gezinswoning.

Percentage successierechten (voor Vlaanderen) op het gedeelte van het nettoaandeel

 • in rechte lijn en tussen echtgenoten:
  • van 0 tot 50.000 euro: 3%
  • 50.000 euro tot 250.000 euro: 9%
  • boven 250.000 euro: 27%
 • tussen broers/zussen:
  • van 0 tot 75.000 euro: 30%
  • 75.000 euro tot 125.000 euro: 55%
  • boven 125.000 euro: 65%
 • tussen ooms/tantes en neven/nichten:
  • van 0 tot 75.000 euro: 45%
  • 75.000 euro tot 125.000 euro: 55%
  • boven 125.000 euro: 65%

Testament

De overledene kan eigenhandig of bij een notaris een testament hebben opgemaakt.
Indien u wenst na te vragen of de overledene een testament liet registreren kunt u dit persoonlijk of via een notaris aanvragen bij het registratiekantoor van de laatste woonplaats.
De notaris kan ook navraag doen bij het CRT (Centraal Register voor Testamenten), Bergstraat 30-32, 1000 Brussel.

U kunt de nalatenschap aanvaarden of u kunt de nalatenschap verwerpen.
U kunt de nalatenschap aanvaarden 'onder voorrecht van boedelbeschrijving', d.w.z. u kunt wachten tot de inventaris van de nalatenschap is opgemaakt (binnen de 3 maanden na het overlijden).

Let wel: zowel voor de onmiddellijke verwerping als voor de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving dient u een schriftelijke verklaring te ondertekenen bij de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar de erfenis is opengevallen.

Te verwittigen instanties

 • Werkgever
 • Zelfstandigen: handelsregister, kas zelfstandigen, dienst BTW
 • Mutualiteit: Voorlegging van de SIS-kaart, attest van overlijden en begrafenisfactuur.
 • Electriciteit, Gas, Water
 • Autoverzekering
 • Verkeersbelasting (nummerplaat)
  • Indien men de auto niet wenst te behouden, dient de nummerplaat vergezeld van een attest van overlijden uiterlijk binnen de 2 maanden na stopzetting van het gebruik van het voertuig aangetekend teruggezonden te worden naar: D.I.V., Wetstraat 155, 1040 Brussel.
  • Indien men de auto wenst te behouden dient het voertuig binnen de 4 maanden ingeschreven te worden op naam van de weduwe/weduwnaar of kind. Dit gebeurt via de verzekeringsmaatschappij.
 • Verzekeringen
 • Directe belastingen
  Voor het jaar van overlijden dient u een afzonderlijke aangifte in te dienen van de overlevende en de overleden echtgeno(o)t(e). Elke echtgeno(o)t(e) wordt belast op het inkomen dat hij/zij persoonlijk heeft verkregen en op de helft van de inkomsten die tot de huwelijksgemeenschap behoren. Bij de aangifte voegt men een attest van overlijden.
 • Telefoon
 • Eigenaar woning
 • Beroepsziekten
 • Minder-validen
 • Arbeidsongevallen
 • OCMW
 • Werkloosheidsuitkering
 • Oorlogsvergoeding
 • Studietoelagen
 • Kinderbijslag voor aanvragen wezengeld, aanvraag voogdij 

 

voorafregeling